หน้าหลัก ประจำปี 2567 ประจำปี 2567 ความพึงพอใจ
Hot News :

ทุ่งดอกกระดุมเงิน ต.ห้วยขะยุง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

โครงการขจัดโรคขาดสารไอโอดีน ต.ห้วยขะยุง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง รางวัลชนะเลิศ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ททท.อุบลราชธานี นำเที่ยว ทุ่งดอกกระดุมเงิน ต.ห้วยขะยุง อ.วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี

ประเพณีเข้าพรรษา บ้านห้วยขยุง ต.ห้วยขะยุง อ.วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี

 1. แผน/รายงาน
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. มาตรการ/หลักเกณฑ์/สถิติ
 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. แผน/รายงาน

FAQ คำถามที่พบบ่อย

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ เป็นบุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) หรือนิติบุคคลรวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศ ซึ่งประกอบกิจการอันเป็นพาณิชยกิจตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

เอกสารที่ใช้ขอรับบริการกรณีขอจดทะเบียนพาณิชย์ (รายใหม่)

 1. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้จด) จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้านหรือสถานที่ตั้งร้านค้าพาณิชย์ จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาสัญญาเช่า/หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ จำนวน 1 ฉบับ
 4. หนังสือมอบอำนาจ(ถ้ามี)พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด
 5. แผนที่ตั้งร้าน จำนวน 1 ฉบับ

เอกสารที่ใช้ขอรับบริการกรณีขอเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย์

 1. ใบทะเบียนพาณิชย์ตัวจริง จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 3. หนังสือมอบอำนาจ(ถ้ามี)พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด
 4. เป็นลายลักษณ์อักษร

เอกสารที่ใช้ขอรับบริการกรณีขอเลิกประกอบพาณิชย์

 1. ใบทะเบียนพาณิชย์ตัวจริง จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 3. หนังสือมอบอำนาจ(ถ้ามี)พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด
 4. เป็นลายลักษณ์อักษร

อัตราค่าธรรมเนียม

 1. จดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ ทพ.0403 50 บาท
 2. เปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์รายการละ 20 บาท
 3. เลิกประกอบพาณิชย์ 20 บาท
 4. ขอคัดสำเนา 30 บาท
 5. ขอใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ 20 บาท
 6. เป็นลายลักษณ์อักษร

ติดต่อยื่นแบบชำระภาษีได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34310. โทร. 045-431458 แฟกซ์ 045-431458 ในวันและเวลาราชการ ดังนี้

 1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนด ให้ยื่นแบบเสียภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม – 28-29 กุมภาพันธ์ และมีกำหนดชำระ ตั้งแต่เดือน มกราคม - 30 เมษายน ของทุกปี
 2. ภาษีบำรุงท้องที่ กำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม– 30 เมษายน ของทุกปี
  **ในกรณีบุคคลที่ เป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือจำนวนที่ดินเดิมมีการเปลี่ยนแปลง โดยการโอนขาย เพิ่มลด หรือมีเหตุที่ทำให้ที่ดินเปลี่ยนแปลงไป ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินใหม่ ภายใน 30 วัน
 3. ภาษีป้าย กำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ผู้มีคุณสมบัติคนพิการครบถ้วนแล้ว และมีความประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพความพิการ สามารถยื่นเอกสารหลักฐาน ในการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพความพิการ ในวันและเวลาราชการ ดังนี้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีประสงค์รับเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร) จำนวน 1 ชุด

กรณีที่มอบอำนาจขึ้นทะเบียนแทนใช้หลักฐาน ดังนี้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 3. หนังสือมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีประสงค์รับเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร) จำนวน 1 ชุด

หลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียน มีดังนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย ตัวจริงพร้อมสำเนา
 2. ทะเบียนบ้าน ตัวจริงพร้อมสำเนา
 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับในกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประสงค์ขอรับ เงินผ่านธนาคาร (สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส. จำนวน 1 ชุด)

แจ้งความจำนงการรับเงิน

 1. โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 2. โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นลายลักษณ์อักษร

 1. กรณีรับเงินสด อบต.สำโรงจะทำการเบิกเงินและนำไปจ่ายให้ผู้มีสิทธิ์ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน โดยจะมีหนังสือแจ้งแผนการจ่ายเงิน (วัน เวลา สถานที่ คณะกรรมการผู้จ่ายเงิน) ให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 1 – 2 วัน
 2. กรณีโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร กรมบัญชีกลางจะทำการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์ที่แจ้งความประสงค์โอนเข้าเข้าบัญชี ในวันที่ 10 ของทุกเดือน หากวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการ จะทำการโอนเงินเข้าก่อนวันที่ 10

ความคิดเห็นล่าสุด!

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. สถานที่/แหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่น
 3. ศิลปวัฒนธรรม

“ทุ่งดอกกระดุมเงิน” แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ตำบลห้วยขะยุง

   ทุ่งดอกกระดุมเงินห้วยขะยุง เป็นแหล่งเกิดดอกไม้ตามธรรมชาติ เกิดอยู่ในบริเวณที่สาธารณประโยชน์หนองหัวลุง ตั้งอยู่บ้านสนามชัย หมู่ 10 ตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีเนื้อที่ทั้งหมด 381 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา เคยเป็นสนามบินในสมัยสงครามโลกที่ 2 ทหารอเมริกันนำเครื่องบินมาลงจอด ซึ่งอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยในช่วงฤดูร้อนเป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์ และในช่วงฤดูน้ำหลากจะเป็นแหล่งรับน้ำจากลำห้วยขะยุง ทำให้มีน้ำท่วมทุ่งสูงประมาณ 30-50 เซนติเมตร จะมีนกน้ำ นกกระยางมาหากิน...

[ 12-01-2566 ] Hits:865

เห็ดนางฟ้าภูฎาน

  เห็ดนางฟ้าภูฎาน เป็นพืชเศรษฐกิจของตำบลอีกชนิดหนึ่ง เป็นการรวมตัวกันในรูปแบบกลุ่มหลายหมู่บ้าน มีการจำหน่ายทั้งผลผลิตและก้อนเชื้อ ทั้งปลีกและส่ง เพาะได้ง่าย เวลาในการเพาะสั้น ดอกเห็ดออกจำนวนมาก เนื้อนุ่ม มีคุณค่าทางโภชนาการสูง นิยมรับประทาน กลุ่มมีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจและศึกษาดูงาน โทรศัพท์ 0854129708

[ 07-10-2565 ] Hits:1500

แตงโม

  แตงโม ปลูกหลังจากเสร็จจากการทำไร่นา โดยพันธุ์ที่นิยมปลูกได้แก่ พันธุ์กินรี พันธุ์ทรัพย์ทวีโชคที่มีรสชาติหวานน่ารับประทานและมีสีแดงสด ซึ่งจะปลูกในระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มกราคม ของปี ประมาณ 60 วันสามารถเก็บเกี่ยวและขายผลผลิตได้ จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง ปัจจุบันมีการปลูกแตงไทย แคนตาลูป มันเทศ หมุนเวียนเพื่อเป็นการปรับสภาพดิน โทรศัพท์ 045-431458,0895615710

[ 07-10-2565 ] Hits:1320

ข่าอ่อน

  ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลห้วยขะยุง เป็นที่ราบติดแม่น้ำมูลและลำห้วยขะยุง จึงมีความอุดมสมบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืชหมุนเวียน เลี้ยงปลาในกระชังและทำการประมงจึงเกิดการรวมตัวเป็นกลุ่มต่างๆจากผลผลิตทางการเกษตร เป็นสินค้า ของที่ระลึก จนเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชน ที่สร้างรายได้ สร้างชื่อเสียงและโด่ดเด่นในชุมชน

[ 07-10-2565 ] Hits:1566

Error: No articles to display